Általános Szerződési Feltételek

1. Preambulum

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”), hogy bemutassa a https://anyaisember.hu/ honlap működésének mikéntjét az egyes felhasználókat illető jogokat és kötelezettségeket, az honlap működésének jogi hátterét, valamint a honlap felhasználóit érintő adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az üzemeltetéssel összefüggő üzlet-, adatvédelmi- és adatkezelési politikát.

1.2. A honlap kifejezett célja a későbbiekben megjelölt üzemeltető és szerző együttműködése és közös fejlesztése folytán létrejött egyedi, szerzői jogi védelem alatt álló Szülői triggerek megismerésére szolgáló, valamint az önazonos anyaság megtalálását segítő különböző ingyenes, és térítésköteles e-könyvek, termékek, tanfolyamok és segédanyagok bemutatása, értékesítése.

2. Üzemeltető bemutatása

2.1. A honlap üzemeltetője

Név:Szalai Bálint Gábor egyéni vállalkozó
Székhely:2030 Érd, Hivatalnok utca 61.
Nyilvántartási szám:55716437
Adószám:57128827-1-33
Főtevékenység:855201 – Iskolarendszeren kívüli alapfokú művészetoktatás
E-mail cím:hello@anyaisember.hu
Telefonszám:+36701999699

3. Fogalmak

3.1. A jelen ÁSZF könnyebb értelmezhetősége végett az alábbi fogalmak kerülnek meghatározásra:

Adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Üzemeltető nevében személyes adatokat kezel.
Adatkezelés:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Az adatkezelő jelen esetben alapvetően az Üzemeltető
Adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
Adatvédelmi incidens:A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatvédelmi incidens:a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Álnevesítés:a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
ÁSZF:Általános szerződési feltételek, melynek tartalmát és a benne található rendelkezéseket az Üzemeltető több szerződés megkötése céljából egyoldalúan a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott és amelyet a Felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
Az adatkezelés korlátozása:a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
Címzett:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
Írd át az életed:Szerzők által kifejlesztett egyedi és szerzői jogi védelme alatt álló egyedi önismereti és önfejlesztési módszer
Felek:Felhasználó és Üzemeltető, vagy Felhasználók és Üzemeltető együttesen.
Felhasználó hozzájárulása:a Felhasználó akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel a Felhasználó nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Felhasználó:Honlapot használó, Szolgáltatást igénybe vevő személy.
Fgytv.a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
Fiók:adott Felhasználó Honlapon található saját „tárhelye”.
GDPR:Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete
Harmadik fél:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos a Felhasználóval, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Üzemeltető, vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Hírlevél:Feliratkozó Felhasználók részére e-mailben küldött Honlappal és Szolgáltatásokkal kapcsolatos megkeresések
Honlap:a https://anyaisember.hu/ című weboldal, amelyen keresztül a jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatások elérhetőek.
IBSZInformatikai Biztonsági Szabályzat
Infotv.:információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Katv.:egyéni vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
Kormányrendelet:a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet
Kosár:Honlapon megtalálható menüpont ahol elhelyezésre kerülnek a Felhasználó által beszerezni kívánt Szolgáltatások.
Kupon:Szolgáltatás beszerzése során kedvezményre jogosító kód.
Tanfolyam:Az anya is ember oldalon fellelhető technikák (írd át az életed, önismeret, önazonosság) oktatására irányuló tanfolyam.
Mű:szerzői jogi oltalom alatt álló részek a Szülői trigger e-book, Tanfolyam, Szolgáltatás, Segédanyag vonatkozásában.
NAIH:Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság, GDPR 4. cikke szerinti felügyeleti hatóság
Nyilvánosságra hozatal:az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvántartási rendszer:a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
Profilalkotás:személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
Profil:Felhasználó által megadott adatokon alapuló felhasználó adatait tartalmazó felület a Honlapon.
Ptk.:Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Segédanyag:Az Anya is ember oldalon fellelhető valamennyi segéddokumentáció formátumtól független.
Személyes adat:természetes személy Felhasználóra vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Szerencsejátéktv.a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
Szjt.szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
Szerzők:Üzemeltető, valamint Szilágyi Eszter (születési név: Szilágyi Eszter, anyja neve: Moldván Katalin Anna, születési hely, idő: Nyíregyháza, 1984. február 3.) együttesen, mint az Anya is ember megalkotói és szerzői jogi jogosultjai.
Szolgáltatás:Honlapon keresztül elérhető tanfolyamok és kapcsolódó segédanyagok.
Tiltakozás:a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Üzemeltető:Jelen ÁSZF 2.1. pontjában megjelölt Szalai Bálint Gábor egyéni vállalkozó

4. Az ÁSZF hatálya, közzététele, módosítása, elfogadása, egyedi jogviszonyok és az ÁSZF relációja

4.1. Jelen ÁSZF a keltetés napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

4.2. Jelen ÁSZF kiterjed valamennyi Felhasználóra.

4.3. Jelen ÁSZF-et az Üzemeltető a Honlapján közzéteszi.

4.4. Jelen ÁSZF-et az Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani. A módosításokat az Üzemeltető azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a honlapon közzéteszi. A közzététellel az ÁSZF módosítása a Felhasználók számára megismerhetővé válik, ezáltal pedig a hatályba lépést követően az ÁSZF velük szemben maradéktalanul érvényesül.

4.5. Az ÁSZF-et a Felhasználók

  • a Honlap használatával;
  • bármely Szolgáltatás igénybevételével és a Szolgáltatás igénybevétele során az ÁSZF külön elfogadásával;
  • Hírlevélre történő feliratkozással

elfogadják, a benne foglaltakat tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

4.6. Eltérő rendelkezés hiányában jelen ÁSZF kiterjed a Felek között létrejövő valamennyi jogviszonyra. Amennyiben az Üzemeltető és az adott Felhasználó között kizárólag írásban létrejövő jogviszony rendelkezései ellentétesek az ÁSZF-vel, úgy abban az esetben az Üzemeltető és az adott Felhasználó között írásban létrejövő jogviszony rendelkezései irányadók a Felek jogviszonyára.

5. Honlapra vonatkozó általános rendelkezések

5.1. Az Üzemeltető fenntart magának minden jogot a Honlap teljes, vagy annak egy részének megváltoztatására mind funkcionalitás, mind megjelenés, mind a Honlap terjesztése tekintetében azzal, hogy a Felhasználók által megvásárolt Tanfolyamok és Segédanyagok elérhetőségét Üzemeltető köteles a Honlap megváltoztatása esetén is biztosítani az adott Felhasználó részére az adott Tanfolyam/Segédanyag – térítés ellenében történő – megszerzésétől számított 1 (egy) évig. Ingyenes Tanfolyam/Segédanyag vonatkozásában Üzemeltető az elérhetőséget csak az általa meghatározott időtartamban biztosítja a Tanfolyamok/Segédanyagok vonatkozásában.

5.2. Az Üzemeltető írásbeli hozzájárulása szükséges a Honlap egészének, vagy egy részének használatához, hasznosításához, felhasználásához.

5.3. Az Üzemeltető nem szavatolja a Honlap biztonságosságát és nem tesz semmifélre erre vonatkozó nyilatkozatot.

5.4. A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja, hogy az Üzemeltető nem szavatolja, hogy a Honlap minden esetben elérhető, mentes a vírusokról, vagy bármely más kárt okozó elemtől. Az Üzemeltető egyúttal kizár minden olyan felelősséget, amelyek esetében ennek a lehetősége a hatályos és irányadó jogszabályok alapján fennáll.

5.5. Az Üzemeltető semmilyen esetben sem felelős a Honlap használatából, vagy használhatatlan voltából eredő, vagy azokkal kapcsolatban felmerülő közvetlen, vagy közvetett vagyoni és nem vagyoni kárért.

5.6. A Honlap önmagában történő használata térítésmentes.

6. Honlap és Szolgáltatás használatának technikai követelményei

6.1. A Honlap és a Szolgáltatások igénybevételének/használatának az alábbi technikai követelményei vannak:

Egy naprakész, modern böngésző, például:Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Microsoft Edge
 MacOS Safari
 Internet Explorer 11 +

7. Üzemeltető adózási formulája

7.1. Üzemeltető térítésköteles Szolgáltatások vonatkozásában ezennel tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Üzemeltető a Katv. alapján egyéni vállalkozásnak minősül. Jelen pontban foglalt tájékoztatást Üzemeltető a Katv. 32/E. § (2) bekezdés, valamint a Katv. 13. § (2) bekezdése értelmében adta ki.

8. Regisztráció a Honlapra

8.1. A Honlapon Üzemeltető regisztrációs lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy a Felhasználó teljeskörűen igénybe vehesse a Szolgáltatásokat.

8.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy regisztráció hiányában egyes Szolgáltatások nem elérhetők.

8.3. A regisztráció során Felhasználó köteles megadni egy felhasználónevet, valamint egy e-mail címet. Üzemeltető nem felel sem a felhasználónév, sem az e-mail cím helyességéért.

9. Profil szerkesztése

9.1. A Felhasználó a regisztrációt követően jogosult a Profil szerkesztésére, ahol egyrészről megadhatja a számlázási adatait (név, lakcím, e-mail cím), valamint a Honlap használata során általa használt megjelenítendő nevet.

9.2. Üzemeltető a Profilon megadott adatokért nem vállal felelősséget figyelemmel arra, hogy azokat Felhasználó biztosítja.

9.3. Üzemeltető jogosult felszólítani a Felhasználót, amennyiben az általa megadott megjelenítendő név káromkodást, profán kifejezést, vagy más társadalmi együttélés szabályai szerint nem megfelelő kifejezést tartalmaz. Felhasználó ebben az esetben köteles a megjelenítendő nevet megváltoztatni – ennek hiányában Üzemeltető jogosult a Felhasználó megjelenítendő nevét törölni, vagy Felhasználó közösségi közreműködését korlátozni mindaddig, míg a megjelenítendő név nem került megváltoztatásra.

10. Szolgáltatások ingyenes nyújtása

10.1. Üzemeltető jogosult a Honlapon térítésmentes Szolgáltatások nyújtására. Ezen Szolgáltatások célja, hogy Felhasználó a Szolgáltatásokat részben megismerhesse és döntést hozhasson, hogy kíván-e további Szolgáltatásokat igénybe venni. A Szolgáltatások ily módon promóciós jellegűek.

10.2. Üzemeltető a térítésmentes Szolgáltatások körét jogosult egyoldalúan megváltoztatni.

11. Szolgáltatás megvásárlása

11.1. Az Üzemeltető a honlapon közzéteszi a Szolgáltatások nevét, jellemzőit és értékesítési bruttó árát, melyen a Felhasználó ténylegesen meg tudja vásárolni az adott Szolgáltatást.

11.2. A Szolgáltatás megvásárlásának előfeltétele a jelen ÁSZF Felhasználó általi elfogadása.

11.3. A Szolgáltatások megvásárlására kizárólag a Honlapon keresztül kerülhet sor.

11.4. A Szolgáltatások tekintetében Üzemeltető az árváltozás jogát fenntartja, mely vonatkozik a Felhasználó Kosarában elhelyezett Szolgáltatásokra is.

11.5. Felhasználó köteles a vásárlást megelőzően regisztrálni és a regisztrált Fiókba bejelentkezni; e nélkül nem áll módjában a vásárlást lebonyolítani.

11.6. A Felhasználó a honlapon vásárlásra elérhető Szolgáltatást a Kosárba helyezve meg tudja rendelni a kiválasztott Terméket.

11.7. A Felhasználó a Kosár véglegesítését követően tudja folytatni a vásárlást. Felhasználó ezt követően jogosult megkezdeni a fizetést a Stripe rendszerén keresztül, vagy átutalással fizethet.

11.8. A fizetés megtörténtéről Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címén keresztül értesül egyúttal pedig az Üzemeltető e-mailben megküldi a Felhasználó részére a kiállított számlát az általa igénybe vett számlázórendszeren keresztül.

11.9. A fizetés lezárását követően a Felhasználó a Fiókjában elérheti a megvásárolt Szolgáltatást.

11.10. A Honlapon keresztül folytatott vásárlások nem minősülnek írásbelinek, ugyanakkor Üzemeltető valamennyi vásárláshoz kapcsolódó dokumentáció és adat – így rendelésszám, kibocsátott számla száma – tárolja, melyre figyelemmel a vásárlással összefüggő dokumentációk elérhetőségét Üzemeltető képes biztosítani.

11.11. Amennyiben a Honlapon a vásárlással összefüggésben hiba, vagy hiányosság lép fel a Szolgáltatásoknál, úgy az Üzemeltető fenntartja a jogot a korrekcióra és szükség esetén a Felhasználó legfeljebb az adott Szolgáltatás vételárával megegyező mértékű kompenzációra – utóbbi esetre akkor kerülhet sor, ha a korrekció meghiúsul. Üzemeltető a hiba felismerése, vagy kijavítás után haladéktalanul értesíti a Felhasználót.

11.12. Kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel a Kosárba helyezett Szolgáltatásokért és azért, hogy milyen Szolgáltatást rendel meg az Üzemeltetőtől. Az Üzemeltető nem felel azért, ha a felhasználó nem elégedett az általa megvásárolt Szolgáltatással, amennyiben a Szolgáltatás milyensége megyeik a Felhasználó által leadott és kifizetett megrendelésben foglaltakkal.

11.13. Ha a Felek a teljesítés határidejében nem állapodtak meg, úgy Üzemeltető legkésőbb a kifizetéstől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a kifizetett Szolgáltatás teljesítésére. Ezen határidőt követően – amennyiben a késedelem kizárólag az Üzemeltetőre, vagy a Honlapra vezethető vissza – Felhasználó jogosult a megrendelésétől írásban/e-mail útján elállni és a nem teljesített Szolgáltatás ellenértékét visszakövetelni.

11.14. A termékeket csak magánszemély vásárolhatja meg. Cégeknek nem áll módunkban számlát kiállítani.

12. Elállás joga

12.1.

A Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése[1] alapján Felhasználó nem gyakorolhatja a fogyasztót megillető elállási jogát, ha az Üzemeltető a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 14 (tizennégy) napos elállási jogát. Üzemeltető a Szolgáltatás megrendelése során a jelen pontban foglaltakról értesíti a Felhasználót, aki köteles ezen tájékoztatás tudomásul venni.


[1] A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

13. Kellékszavatosság

13.1. Felhasználó az Üzemeltető hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet az Üzemeltetővel szemben a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján.

13.2. Felhasználó – választása szerint –kérhet kijavítást vagy kicserélést. Kivételt képez ezen esetkörök alól, ha a kicserélés, vagy a kijavítás teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Üzemeltető költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

13.3. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni.

13.4. Felhasználó – amennyiben nem minősül fogyasztónak – kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 (egy) év alatt évül el. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

13.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó és Üzemeltető közötti jogviszony esetén a Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 (kettő) év alatt évül el. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

13.6. Fogyasztónak minősülő Felhasználó és Üzemeltető közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 (hat) hónapon belül a Fogyasztónak minősülő Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon eltelte után azonban már Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

14. Termékszavatosság

14.1. Termékszavatosság a Ptk. 6:168. § (1) bekezdésére[2] figyelemmel a Szolgáltatások tekintetében a fogyasztónak minősülő Felhasználót nem illeti meg.


[2] Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

15. Jótállás

15.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet hatálya nem terjed ki a Szolgáltatásokra.

16. Hírlevél

16.1. Üzemeltető a Honlapon lehetővé teszi a Felhasználók részére, hogy a Hírlevél szolgáltatásra feliratkozzanak.

16.2. A Hírlevélre Felhasználó az e-mail címének és nevének megadása, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával van lehetősége.

16.3. Felhasználó a Hírlevélről az Üzemeltető részére az hello@anyaisember.hu e-mail címre küldött küldemény formájában, vagy a Hírlevél végén található linken iratkozhat le.

17. Kuponok

17.1. Az Üzemeltető időszakosan Kuponokat bocsát ki, amelyek a meghatározott Szolgáltatások vásárlásának körére egyszeri kedvezményt biztosít a Kupont érvényesítő Felhasználó részére.

17.2. A Kupon százalékos, vagy fix összegű kedvezményre jogosítja a Felhasználót. A Kupon nem váltható át pénzre, nem adható belőle pénz, vagy amennyiben a vásárlás értéke nem éri el a Kupon mértékét, akkor az egész Kupon felhasználásra kerül.

17.3. A lejárt, vagy felhasznált kupon újra nem használható.

17.4. A Kupon felhasználására a Kupon birtokosa jogosult.

17.5. A Kupon más kedvezménnyel nem vonható össze.

17.6. Kupon többszörözése, utánképzése, másolása és hamisítása tilos. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Kupon elfogadására, a Kuponnal igénybe vehető szolgáltatásra, termékre, a Kupon jogosulatlan felhasználása esetén.

17.7. A Honlapon a Kupont a Kosár tartalmának egyidejű ellenőrzésével egy időben lehet beváltani oly módon, hogy a megjelölt mezőbe a Felhasználó beírja a Kupon kódját.

18. Nyereményjáték

18.1. Az Üzemeltető sorsolásos/online megosztáson alapuló nyereményjátékot (továbbiakban: „Nyereményjáték”) tehet közzé a közösségi platformjain, illetve a Honlapján, vagy egyes eseményeken.

18.2. A Nyereményjátékok nem rendszeresek, csak előre ismertetett és az Üzemeltető által közzétett időszakban kerülnek lebonyolításra.

18.3. A Nyereményjátékok tekintetében a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadó.

18.4. A Nyereményjáték nem bejelentés-köteles nyereményjátéknak minősül a Szerencsejátéktv. szerint.

18.5. Üzemeltető a Nyereményjátékon történő részvételt ellenértékhez nem köti. Felhasználó akként vehet részt az adott Nyereményjátékon, ha a közösségi platformon/Honlapon/eseményen meghatározott cselekményt elvégez (like/comment stb.), vagy azon részt vesz.

18.6. A nyereményeket Üzemeltető biztosítja.

18.7. Nyereményre az a Felhasználó jogosult, aki az adott Nyereményjátékon részt vett, és a Nyereményjáték által kért követelményeknek eleget tesz, továbbá a sorsolás során kisorsolásra kerül, vagy teljesítmény alapon meghatározott Nyereményjáték esetén a kiírásban szereplő teljesítményt eléri.

18.8. Üzemeltető vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén aÜzemeltetőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.

18.9. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték során a fentieken felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a résztvevő Felhasználók számára.

18.10. Nyereményjátékon nem vehet részt az a Felhasználó, aki

  • a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, vagy annak bármely pontját megsérti;
  • a Nyereményjáték szabályait bármilyen módon megsértette.

Amennyiben a kizáró okok azt követően derülnek ki, hogy a nyertes Felhasználó az ajándékot átvette úgy köteles azt haladéktalanul visszaszolgáltatni, vagy pénzbeli ellenértékét az Üzemeltetőnek megtéríteni és az Üzemeltetővel mindenben együttműködni.

18.11. A Nyereményjátékban az Üzemeltetői megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.

18.12. A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót Üzemeltető fizeti. A nyertes köteles Üzemeltető rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Üzemeltetőkkel. A nyeremények után a Felhasználónak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

18.13. Üzemeltető nem felel a szolgáltatott adatok hiányosságaiért. illetve az ezzel kapcsolatos, Felhasználót terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért.

18.14. Felhasználók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy címükből eredő valamennyi hibáért és hiányosságért felelősek, Üzemeltetőt e körben felelősség nem terheli. Az adatok helyességéért Üzemeltető nem felel.

18.15. Üzemeltető a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Üzemeltető kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

18.16. Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve a Nyereményjátékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

19. Szerzői jogi rendelkezések

19.1. Szerzők nyilatkoznak, hogy az Szjt. 30. §-a alapján a Mű minden vagyoni joga közösen kirzárólagosan a Szerzőket illeti meg.

19.2. A Mű alapjául szolgáló ötlet, valamint az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény alapján ekként elismert védett ismeret (know-how) a Szerzőket illeti meg.

19.3. A Mű jogi oltalomban részesíthető, szellemi alkotásnak minősülő részeivel kapcsolatos jogok, melyekkel jogi személy rendelkezhet, a Szjt. vonatkozó rendelkezései alapján a szerzőket illetik meg.

19.4. Szerzők a megvásárolt Szolgáltatás – és annak részét képező Mű – tekintetében az alábbiak szerint ad felhasználásra engedélyt (továbbiakban: „Felhasználási engedély”) az adott Szolgálatást a jelen ÁSZF szerint megszerző Felhasználó részére:

Jog megnevezéseFelhasználási engedély
Többszörözés joga:Nem illeti meg a Felhasználót
Terjesztés jogaNem illeti meg a Felhasználót
Nyilvános előadás joga:Nem illeti meg a Felhasználót
Nyilvánossághoz való közvetítés joga:Nem illeti meg a Felhasználót
Átdolgozás joga:Nem illeti meg a Felhasználót
Kiállítás joga:Nem illeti meg a Felhasználót
Értékesítés joga:Nem illeti meg a Felhasználót
Saját célra történő felhasználás annak érdekében, hogy az Anya is ember oldalon a jelen ÁSZF szerint megszerzett Szolgáltatások keretében gyakorolja:Időbeli és térbeli korlátozás nélkül megilleti a Felhasználót amennyiben saját célra használja fel.

19.5. Szerzők nem járulnak hozzá ahhoz, hogy Felhasználó „Anya is ember” szóösszetételt bármilyen módon felhasználja, vagy arra Felhasználó a saját részére védjegyoltalmat vagy egyéb szellemi oltalmat jegyeztessen be.

19.6. Szerzők rögzítik, hogy a Felhasználási engedély ellenértékét az egyes Szolgáltatások ellenértéke tartalmazza. Szerzők rögzítik, hogy a Felhasználótól elkülönülten rendelkeznek a Felhasználási engedély ellenértékének felosztásáról ekként erre vonatkozóan Felhasználót semmilyen módon felelősség nem terheli.